top of page

Netherlands Noahide Embassy

Public·26 members
Efraim van der Vennen
Got here and is ready to learn. Contributed with his personal questions.Blue Raising Star
Student

De Noachitische Manier Omarmen


Een doordacht perspectief op het verbod op moord en ook de vernietigende gedachte ernaar

Ongegronde generalisaties ondermijnen niet alleen de rijke spirituele leringen van de Noachitische wetten, maar zien ook het feit over het hoofd dat deze wetten veel meer belangrijke principes omvatten. Ik wil licht werpen op één specifiek verbod - moord - dat niet verkeerd moet worden begrepen of sensationeel moet worden gemaakt. Laten voorkomen dat de verkeerde interpretatie van een enkel Noachitisch voorschrift ons in onnodige conflicten stort.

De Noachitische wetten vormen een ingewikkeld ethisch kader voor de mensheid, dat zeven universeel toepasbare principes omvat. Deze principes werden door de Schepper aan de mensheid geschonken en zijn niet beperkt tot een specifieke religieuze of culturele groep. Ze zijn op de Berg Sinai gegeven aan de Joden die het nu al eeuwen communiceren naar de volkeren. Daarom is het van cruciaal belang om onze Noachitische geboden en voorschriften met een open geest te benaderen, vrij van vooroordelen, wetend dat deze van HaShem komt en dat daar niets aan afgedaan mag worden.

De kern van de Noachitische wetten ligt in een absoluut verbod op moord, dit is een van de zeven Noachitische wetten die voor de tweede keer op de berg Sinaï aan de mensheid zijn gegeven. Dit verbod gaat verder dan de loutere fysieke daad van het nemen van iemands leven; Het veroordeelt ook elke vorm van kwade bedoelingen of schade gericht op het geestelijk welzijn van individuen. We moeten de ernst van dit verbod erkennen, het doel ervan erkennen om de heiligheid van het leven en de inherente waardigheid van ieder mens te beschermen.

Het is belangrijk om de onjuiste overtuiging aan te pakken dat Noachieten slachtoffer waren bij gewelddaden tijdens de donkere middeleeuwen. Hoewel het waar is dat de meeste niet-joden overtredingen hebben begaan in naam van religie, vertegenwoordigen hun acties niet nauwkeurig de essentie van de Noachitische wetten.

"Zijn Noachieten homofoob? Het antwoord ligt in het doen van alle 7 Noachitische geboden en 90 voorschriften, en niet een klein deel of 1 voorschrift."

Misvattingen kunnen gemakkelijk verdeeldheid en vijandigheid aanwakkeren, wat kan leiden tot rampzalige gevolgen zoals burgeroorlogen of erger. Om dit te voorkomen, is het cruciaal dat we een open en respectvolle dialoog aangaan.

Het is jammer dat een ongegronde bewering erin slaagde de diepgaande leringen te ondermijnen die zijn ingekapseld in de Noachitische wetten. Bijvoorbeeld het verbod op moord, dat niet alleen fysieke handelingen omvat, maar ook schade toegebracht aan iemands geest, heeft een enorme betekenis. Laten we ernaar streven de context te begrijpen waarin deze wetten worden gepresenteerd, en de verleiding vermijden om een enkel voorschrift te isoleren en verkeerd te interpreteren. Door een open gesprek te omarmen, kunnen we scheidslijnen overbruggen en een samenleving bevorderen die de Noachitische geboden omarmt of niet, dat is altijd de keuze van een ieder en juist deze keuze is door HaShem gegeven!About

Wij, de Noachitische Ambassadeurs, zijn verheugd u te verwel...

Members

bottom of page