top of page

העקרונות המוסריים של שבע מצוות בני נחביסוד המוסר והחוק של האמונה היהודית והאתיקה העולמית עומדות שבע מצוות נצחיות, המכונות "שבע מצוות בני נח". אלו מצוות שכל אחת מהן משקפת ערך מוסרי יסודי, הנועד להנחות את האדם לחיים טובים יותר ולקידום חברה צודקת ומוסרית. בואו נצלול לעומקם ונבין את משמעותם המעשית לחיינו.


1. איסור עבודה זרה והאמונה באל אחד:

התודעה לכך שיש בורא אחד לעולם, שברא הכל ומשגיח על כל מעשי הבריות, מחייבת אותנו להפנות את עבודתנו ותפילותינו אך ורק אליו. זו דוחה כל פנייה אל אלילים או כוחות אחרים כאילו הם בעלי יכולת או שליטה.


2. כבוד השם ואיסור ברכת השם:

אנו נדרשים לכבד את הבורא, להוקיר את גדולתו ולהימנע מכל דיבור גנאי או קללה כלפיו. זה מתבטא בדיבור ובהתנהגות שמשקפים כבוד ואהבה כלפי הבורא.


3. כבוד האדם ואיסור שפיכות דמים:

ההכרה שכל אדם נברא בצלם אלוהים מחייבת אותנו לכבד את חיי האדם ולא לגרום לפגיעה בהם. הרג אדם הוא פגיעה ביסודות המוסר הבסיסיים ובבריאת העולם.


4. כיבוד רכוש הזולת ואיסור גזל:

כל אדם זכאי לבעלות על רכושו. גזל, גניבה או הוצאת רכוש מרשות אחר בכל דרך שהיא, הם עוולות שמפרות את האמון החברתי ואת הזכות הבסיסית לקניין.


5. כיבוד מוסד המשפחה ואיסור גילוי עריות:

חוקי הנישואין והמשפחה קובעים את המסגרת לחיים משותפים בריאים ומוסריים. גילוי עריות, הפרת נאמנות במערכות זוגיות, והפרת הגבולות המשפחתיים הם הפרות של המוסד החשוב הזה.


6. כבוד בעלי חיים ואיסור אבר מן החי:

אנו נדרשים לכבד את החיים בכל צורותיהם, כולל בעלי חיים. איסור אכילת אבר מן החי מדגיש את הצורך להתייחס ברחמים ובכבוד אל עולם החי.


7. הקמת מערכת משפט ומינוי דיינים:

בשביל שכל החוקים הללו יתממשו, נדרשת מערכת משפט פועלת עם שופטים המחויבים לפסק דין עפ"י העקרונות המוסריים הללו. זה מבטיח שהחברה תוכל לפעול תחת ערכים של צדק, יושר, והוגנות.


לסיכום, שבע המצוות בני נח מהוות מערכת ערכים מוסרית יסודית, המיועדת לכלל בני האדם, ללא קשר למוצא, דת או מוצא אתני. הן מציעות מסגרת לחיים שבהם האדם חי בהרמוניה עם עצמו, עם חברו ועם הבורא. ברור כי מעבר להיותן ציוויים דתיים, יש במצוות אלו ביטוי לרעיונות עולמיים של צדק ומוסר, המובילים אותנו לחברה טובה יותר.


המצוות הללו מכילות פרטים רבים ועמוקים, המזמינים כל אדם ללמוד ולחקור את עומקן ומשמעותן.


כל אחת מהמצוות מעניקה לנו את הכלים לבנות ולקיים חברה שבה הכבוד ההדדי, האהבה והצדק הם העמודים התומכים. המשימה שלנו היא לקחת את הערכים האלו ולהפוך אותם למעשה, בכל יום ויום, בכל מעשה ומעשה.

87 views1 comment

Related Posts

See All

1 Comment


maccan.lee
maccan.lee
Mar 28

👍👍👍❤️❤️❤️😁😁😁

Like
Anchor 1
bottom of page